Startsida

Golvvård

Golvvård bör­jar med rätt ytbe­han­dling och en bra under­håll­s­plan. Vår erfaren­het ser till att ni kan leva med era golv under många år. Vi sli­par och vår­dar golv av sten, trä, betong och mängder med andra mate­r­ial. Ett rätt behand­lat och rätt under­hål­let golv blir både en fröjd för ögat, håller län­gre och rätt intryck mot kun­der och per­sonal.Några av våra part­ners inom golv är HTC, Saicos, Dr Schutz, Ardbo Golv, 3M, Forbo For­shaga, Oge­borg och Car­pet Clean.Video & Demo
 • Trä­golv, vi sli­par och behand­lar alla typer av trä­golv, vi har även möj­lighet att färga eller pigmentera.
 • Sten­golv, vi sli­par och impreg­nerar naturstensgolv.
 • Betong­golv, vi gör super­floor golv.
 • Tex­til­golv, vi rengör tex­til­golv med torrtvättmetod.
 • Linoleum­golv, vi ren­overar gamla linoleum­golv med PUR-System.

KONTAKTA OSS

Lokalvård

Lokalvård är inte bara att städa bort damm och smuts, en stor del är också att vårda lokalen, fram­förallt golv och mat­tor. Kan man dub­bla livs­läng­den på exem­pelvis ett 1000 kvm par­kettgolv finns det självk­lart pen­gar att spara. Vill du ha rik­tigt rent, inte bara rent på ytan. Låt oss visa på skill­naden. Vi analy­serar era miljöer och visar på under­håll­s­plan. Vi för­be­hand­lar och rek­om­menderar städ­me­toder som fungerar och håller i läng­den. Många gånger använ­der vi inte vat­ten och rekom­men– derar inte ens använd­ning av tra­di­tionella rengöringsmedel. En ren miljö är grun­den till trivsel oavsett arbetsplats. Låt oss var med nästa gång ni gör en upphan­dling av:

 • Kon­torsstäd­ning
 • Trapp­städ­ning
 • Storstäd­ning
 • Hem­städ­ning

Låt oss berätta mer om vad vi kan göra för Er. Kon­taka oss för en per­son­lig kon­sul­ta­tion.

Kon­takta oss

Om Eni­tor AB

Eni­tor Före­tagsvård grun­dades 2001 och har sedan dess varit verk­samma i städ­bran­schen. Visio­nen för Eni­tor har hela tiden varit att vara ett föredöme och att vara med och utveckla städ– bran­schen. Vi har alltid varit öppna för nyheter och att effek­tivis­era för att för­bät­tra vår städ­ning. Alla våra anställda bär väl syn­lig Ser­vi­ceID eller ID06. Vår per­sonal är även kon­troller­ade i polisens belast­ningsreg­is­ter, en tryg­ghet för dig som kund. Genom att hela tiden se nya möj­ligheter har vi bland annat kun­nat intro­duc­era Car­pet Cleaner för rengöring av tex­tila golv, vi har agen­turen på PUR sys­tem Linoleum och plast golv och även tagit fram ett åter­vin­ningsys­tem för hanterin­gen av returpapper.

Alla kun­der är lika vik­tiga för oss. Stor som liten. Vänd dig med förtroende till oss.

Kon­takta oss

Försäljn­ing

Besök gärna vår utställ­ning i Täby där vi visar alla våra pro­duk­ter och olika golv. Vi mark­nads­för Dr. Schutz PUR-system för att åter­ställa gamla linoleum, plast, gummi och en del andra golv­typer till nys­kick! Kon­takta oss så berät­tar vi mer!

Carpet Cleaner annons
 • FÖRSÄLJNING, vi mark­nads­för Car­pet Cleaner och Dr. Schutz.
 • GOLV, vi säl­jer både trä­golv och tex­til­golv från bland annat Oge­borg, Inter­face­floor, Kasthall och Ardbogolv.
 • ENTRÉMATTOR, vi ser över er entré och kom­mer med rek­om­men­da­tioner som min­skar städ­be­hovet och slitaget.
 • UTBILDNING, vi erb­juder utbild­ningar till både entre­prenörer och beställare.
 • UTSTÄLLNING, besök gärna vår utställ­ning på Nytorps­vä­gen 4 i Täby.

Våra samar­betspart­ners:

Carpet CleanerDessoForboInterfaceVestingOgeborg
SystemtextMattingHTCDuriStomberg

 

Save

Save

Save