Startsida

Golv­vård

Golv­vård bör­jar med rätt ytbe­hand­ling och en bra under­hålls­plan. Vår erfa­ren­het ser till att ni kan leva med era golv under många år. Vi sli­par och vår­dar golv av sten, trä, betong och mäng­der med andra mate­rial. Ett rätt behand­lat och rätt under­hål­let golv blir både en fröjd för ögat, hål­ler längre och rätt intryck mot kun­der och per­so­nal.Några av våra part­ners inom golv är HTC, Sai­cos, Dr Schutz, Ardbo Golv, 3M, Forbo Fors­haga, Oge­borg och Car­pet Clean.Video & Demo
 • Trä­golv, vi sli­par och behand­lar alla typer av trä­golv, vi har även möj­lig­het att färga eller pigmentera.
 • Sten­golv, vi sli­par och impreg­ne­rar naturstensgolv.
 • Betong­golv, vi gör super­floor golv.
 • Tex­til­golv, vi ren­gör tex­til­golv med torrtvättmetod.
 • Lino­le­um­golv, vi reno­ve­rar gamla lino­le­um­golv med PUR-System.

KONTAKTA OSS

Lokal­vård

Lokal­vård är inte bara att städa bort damm och smuts, en stor del är också att vårda loka­len, fram­förallt golv och mat­tor. Kan man dubbla livs­läng­den på exem­pel­vis ett 1000 kvm par­kett­golv finns det själv­klart pengar att spara. Vill du ha rik­tigt rent, inte bara rent på ytan. Låt oss visa på skill­na­den. Vi ana­ly­se­rar era mil­jöer och visar på under­hålls­plan. Vi för­be­hand­lar och rekom­men­de­rar städ­me­to­der som fun­ge­rar och hål­ler i läng­den. Många gånger använ­der vi inte vat­ten och rekom­men– derar inte ens använd­ning av tra­di­tio­nella ren­gö­rings­me­del. En ren miljö är grun­den till triv­sel oav­sett arbetsplats. Låt oss var med nästa gång ni gör en upp­hand­ling av:

 • Kon­tors­städ­ning
 • Trapp­städ­ning
 • Stor­städ­ning
 • Hem­städ­ning

Låt oss berätta mer om vad vi kan göra för Er. Kon­taka oss för en per­son­lig kon­sul­ta­tion.

Kon­takta oss

Om Eni­tor AB

Eni­tor Före­tags­vård grun­da­des 2001 och har sedan dess varit verk­samma i städ­bran­schen. Visio­nen för Eni­tor har hela tiden varit att vara ett före­döme och att vara med och utveckla städ– bran­schen. Vi har all­tid varit öppna för nyhe­ter och att effek­ti­vi­sera för att för­bättra vår städ­ning. Alla våra anställda bär väl syn­lig Ser­viceID eller ID06. Vår per­so­nal är även kon­trol­le­rade i poli­sens belast­nings­re­gis­ter, en trygg­het för dig som kund. Genom att hela tiden se nya möj­lig­he­ter har vi bland annat kun­nat intro­du­cera Car­pet Clea­ner för ren­gö­ring av tex­tila golv, vi har agen­tu­ren på PUR system Lino­leum och plast golv och även tagit fram ett åter­vin­ning­sy­stem för han­te­ringen av returpapper.

Alla kun­der är lika vik­tiga för oss. Stor som liten. Vänd dig med för­tro­ende till oss.

Kon­takta oss

För­sälj­ning

Besök gärna vår utställ­ning i Täby där vi visar alla våra pro­duk­ter och olika golv. Vi mark­nads­för Dr. Schutz PUR-system för att åter­ställa gamla lino­leum, plast, gummi och en del andra golv­ty­per till nyskick! Kon­takta oss så berät­tar vi mer!

Carpet Cleaner annons
 • FÖRSÄLJNING, vi mark­nads­för Car­pet Clea­ner och Dr. Schutz.
 • GOLV, vi säl­jer både trä­golv och tex­til­golv från bland annat Oge­borg, Inter­fa­ce­floor, Kast­hall och Ardbogolv.
 • ENTRÉMATTOR, vi ser över er entré och kom­mer med rekom­men­da­tio­ner som mins­kar städ­be­ho­vet och slitaget.
 • UTBILDNING, vi erbju­der utbild­ningar till både ent­re­pre­nö­rer och beställare.
 • UTSTÄLLNING, besök gärna vår utställ­ning på Nytorps­vä­gen 4 i Täby.

Våra sam­ar­bets­part­ners:

Carpet CleanerDessoForboInterfaceVestingOgeborg
SystemtextMattingHTCDuriStomberg

 

Save

Save

Save